top of page

Informace pro Vás 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost BubbleMania, s.r.o. (dále jako „BM“), IČ 287 49 197, DIČ CZ 287 49 197, se sídlem Vinařská 1014/2, 40001 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 35 947 jako prodávající (dále jen „BM“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o BM jsou uvedeny na webové stránce www.bubbletea-shop.eu v sekci „O nás“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s BM nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 
Kupující potvrzuje podáním objednávky, že se seznámil s VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.
 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení BM,
a) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném BM uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, u osobního odběru ve skladu na adrese Vinařská 1014/2, Ústí nad Labem činí náklad na dopravu 0,- Kč;
b) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
c) smlouva bude uložena v elektronickém archivu BM po dobu 5 let a registrovaní uživatelé BM mají ke svým údajům přístup ve svém profilu
d) v případě stížnosti se může spotřebitel obrátit na pověřeného pracovníka společnosti BM a to prostřednictvím emailu na adrese: info@bubblemania.cz

III. Smlouva

Smlouvu Kupující uzavírá v momentě, kdy přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném BM tím, že zboží vloží do košíku. Před závazným potvrzením objednávky, má Kupující právo měnit plnění, dopravu a způsob úhrady. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky BM. Po uzavření smlouvy odešle BM Kupujícímu potvrzovací email. 
Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.
 
Možné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky.
 
Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

  
Kupní smlouvou se BM zavazuje, že Kupujícímu dodá věc, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí BM kupní cenu.
 
BM odevzdá Kupujícímu požadovanou věc, včetně dokladů, které se k věci vztahují.
 
BM odevzdá Kupujícímu požadovanou věc v ujednaném množství a jakosti.
 
Není-li předem sjednáno, jak má být věc zabalena, zabalí BM věc podle svých postupů. Stejným způsobem připraví BM věc pro přepravu.
 
Kupující se zavazuje, že po převzetí zásilku zkontroluje podle možností a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 


IV. Odpovědnost BM


BM se zavazuje Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. 
 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
 
V. Podstatné porušení smlouvy 


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
b) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí BM, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující nemůže uvedenou volbu měnit bez souhlasu BM. Neodstraní-li BM vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, má možnost Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 


VI. Odstoupení od smlouvy


Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží mu bude obratem vrácena zpět odpovídající částka způsobem, na kterém se předem dohodneme. Prosíme, zboží posílejte na zelenou průvodku na adresu BubbleMania, s.r.o. Vinařská 1014/2, 400 01 Ústí nad Labem. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo doběrečné), za splnění následujících podmínek:

 1. vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce.

 2. nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.

Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny poštovní poukázkou (složenkou) s odečtením poplatku za tuto službu nebo po předchozí dohodě bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů.

VII. Bezpečnost a ochrana informací

BM prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou zcela důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

Kupující prohlašuje, že zakoupené zboží, nebo nápoje z nich složené, nebude nabízet třetím osobám pod ochrannou známkou společnosti BubbleMania.

VIII. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody BM: 08:00 – 16:00, 7 dní v týdnu.

IX. Ceny

V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné (včetně DPH), a kupující je povinen zaplatit za zboží v plné výši pro jeho získání.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží.
 

X. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Způsoby objednávek:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu BM (dále jen „e-shop“);

 2. elektronickou poštou na adrese info@bubbletea-shop.eu;

BM doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na BM.

XI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti

b. platba předem bankovním převodem,

c. platba přes internetové rozhraní banky,

d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc dobírečné

e. platba na fakturu se splatností (pouze po vzájemné dohodě s BM)

f. platba kreditní kartou
 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví BM, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

XII. Dodací podmínky

Osobní odběr: 
Zboží může převzít pouze kupující. Kupující je povinen se při převzetí zásilky řádně prokázat občanským průkazem.
Zasílání přepravní službou - ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy:

 • doprava UPS do 5 kg 170,-

 • doprava UPS do 10 kg 245,-

 • doprava UPS do 15 kg 318,-

 • doprava UPS do 20 kg 390,-

 • doprava UPS do 25 kg 470,-

 • doprava UPS do 30 kg 540,-

 • doprava UPS do 40 kg 710,-

 • doprava UPS do 45 kg 850,-

 • paletová doprava od 45 kg 1 815,-


Kupující je povinen si řádně překontrolovat spolu s dopravcem dodané zboží (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě, že je zásilka neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@bubbletea-shop.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou BM.

XIII. Záruční podmínky                                

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem BM a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách BM nebo elektronicky na www.bubbletea-shop.eu

Informace o dopravě
Vrácení zboží
barevné Bubbles

OBCHODNÍ

PODMÍNKY

bubbleteashop.png
bottom of page